Algemene voorwaarden

 1. Onverminderd de toepassing van enige bijzondere voorwaarden die op de onderhavige algemene voorwaarden voorrang hebben, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing, onder voorbehoud van wijzigingen die beide partijen eraan zouden kunnen aanbrengen, door een expliciete schriftelijk vastgelegde overeenkomst. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant. De factuurvoorwaarden worden in het bijzonder als aanvaard beschouwd door de opdrachtgever door het plaatsen van de opdracht bij of door het ontvangen van de diensten van de dienstverlener.
 2. Een bestelling komt tot stand wanneer de verkoper deze schriftelijk bevestigd heeft of daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven aan de bestelling. Indien de bestelling geannuleerd wordt is een forfaitaire schadevergoeding van 20% van het factuurbedrag van rechtswege verschuldigd, onverminderd het recht van de verkoper om een hogere schadevergoeding in rechte te vorderen.
 3. De aangerekende prijzen zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Hij geeft hiervan melding op de facturen voorafgaandelijk aan deze prijsstijging.
 4. De verkoper behoudt zich het recht toe een voorschot te vragen en de aanvang van werken of levering van goederen uit te stellen tot volledige betaling van het voorschot.
 5. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de facturen betaalbaar binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum op het rekeningnummer vermeld op de factuur.
 6. Elke factuur, die niet betaald is op haar vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest gelijk aan 8,5% op jaarbasis met zich mee.
 7. Na afloop van de vervaldatum wordt de klant van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling vereist is en is onmiddellijk een conventionele schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 EUR. Eventuele gerechtskosten en uitvoeringskosten zijn ten laste van de in gebreke gebleven klant.
 8. De laattijdige betaling van één factuur, maakt alle andere nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.
 9. In geval van achterstallige betaling behoudt de verkoper het recht voor, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling, zijn prestaties op te heffen, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere contracten, en deze pas te hervatten, vanaf de regularisatie van de betaling.
 10. Alle betwistingen met betrekking tot de geleverde prestaties of de factuur moeten aangetekend worden overgemaakt binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van onze factuur, dit alles op straffe van verklaring van niet- ontvankelijkheid.
 11. De partij die slachtoffer is van overmacht (bv: staking, schaarste van vervoermiddelen, brand, machinebreuk…) kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden. Deze partij kan, haar verbintenissen verminderen, de overeenkomst verbreken of de uitvoering ervan annuleren zonder dat ze gehouden zou zijn tot betaling van enige vergoeding.
 12. Indien de verkoper werken moet uitvoeren dient de koper in te staan voor de toegang tot het gebouw, de nodige informatie te geven en instaan voor de nodige veiligheidsvoorzieningen. Ook zal de koper instaan voor de nodige voorzieningen om de verkoper toe te staan de werkzaamheden uit te voeren.
 13. De aansprakelijkheid van de verkoper voor verborgen gebreken wordt steeds beperkt tot zover de fabrieksgarantie van de leverancier reikt.
 14. Buzzyes kan niet aansprakelijk worden gesteld door fouten van de leverancier in kwestie. De besparingen zijn gebaseerd op voorgaande facturen van de klant.
 15. Geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken en Hoven gelegen binnen het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verkoper. In geval van betwisting is enkel het Belgisch recht van toepassing. De procedure wordt steeds in het Nederlands gevoerd.